KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Proč číst Bibli?

Mnoho lidí si myslí, že Bible obsahuje velké množství stránek, které jsou nudné, nesrozumitelné a pro lidský život je zde celá řada pokynů, které jsou příliš přísné a omezující. Ale kdo si dá tu práci, tak při čtení Bible zjistí, že je plná životního poučení a moudrosti. A především, bude brzy přesvědčen, že Bůh existuje!

Pro začátek bych doporučoval četbu Nového zákona (Nové smlouvy), který se dotýká každého současně žijícího člověka. Při prvním čtení můžou být některé věci nesrozumitelné, ale nic není zahaleno, co nebude jednou odhaleno. Po každém dalším čtení zjistíte, že se různé věci vyjasňují a vše do sebe zapadá jako v nádherné skládačce.

Bible totiž byla napsána pro prosté obyčejné lidi, nikoliv pro mudrce a intelektuály. Hodně čtenářů se při výběru knihy řídí přečtením první strany, poté se rozhodnou, zda jí budou nebo nebudou číst. Z tohoto pohledu může být Nový zákon „nečitelný“. Hned na první straně v Matoušově evangeliu je uveden celý rodokmen Ježíše Krista. Leckterý člověk si položí otázku: Tohle budou psát u každé „postavy“? Kdo si to má pamatovat? Výčet rodokmenu je zde však uveden především kvůli spojitosti se Starým zákonem, kde Mesiáš (Ježíš Kristus) má pocházet z rodu Davida, krále izraelského.

Stará a Nová smlouva nejsou dvě neslučitelné, oddělené části Bible. Obě mluví o stejném Bohu, který touží po tom, aby Jej lidé poznali.

Starý zákon se skládá z mnoha příběhů, přikázání, obřadních ustanovení, ale také z celé řady různých proroctví. Nicméně se v něm táhne jako červená niť zaslíbení o tom, že jednou přijde doba, kdy Bůh uzavře s lidmi Novou, lepší smlouvu. Smlouvu, která je vnitřně změní a umožní jim Boha poznat a žít s Ním. Toto zaslíbení a proroctví se vztahují k příchodu Ježíše Krista.

Bůh musel, v průběhu dějin, nejprve pro tento příchod připravit prostředí, do kterého Kristus mohl přijít. To je obsaženo ve Starém zákonu. Božím plánem však bylo od začátku lidstva přivést na svět Vykupitele, který by obnovil to, co bylo mezi lidmi a Bohem pokaženo. I mnohé starozákonní osobnosti, například Job, vyznávali víru v tohoto budoucího Vykupitele. Proroci o něm prorokovali a mnozí jej toužebně očekávali.

Pro nás všechny dnes tedy bezezbytku platí Nová smlouva, tak jak je napsána, nikoliv tak, jak se ji snaží různí falešní proroci a učitelé vykládat. Ptáte se, jak mám poznat falešné proroky (pastory) a falešné učení? Bůh je konečným soudcem, ale každý z nás má schopnost rozeznat dobré učení od zlého a falešného. Odpověď je tedy jednoduchá, čtěte a studujte Bibli, cokoliv v ní není nebo je napsáno jinak je falešné učení!

<<< Proč je na světě tolik zla?
K čemu je mi víra? >>>

ZPĚT +