KŘESŤANSTVÍ   |    EVOLUCE   |    HISTORIE   |    PEKLO   |    ODKAZY   |    O NÁS

Stal jsem se křesťanem, co mohu udělat dál?

Existuje velice pěkná modlitba: Pane, učiň mě svíčkou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním. Pokud si myslíte, že sami jste naprosto nicotní a nic nedokážete změnit, tak se zamyslete nad následujícím příběhem:

V jedné přímořské zemi vyplavilo moře na pobřeží milióny ryb, které postupně umíraly. Většina lidí si myslela, že se s tím nic nedá dělat. Jeden malý chlapec přišel, vzal rybu a opatrně ji odnesl do moře. Okolo šel pán, který řekl chlapci: To co děláš je naprosto zbytečné, stejně nic nezměníš. Chlapec mu odpověděl: Ale pro tu rybu, kterou jsem zachránil, jsem něco změnil. Pán se nad tím zamyslel a po chvíli se přidal k chlapci. Postupně se k nim přidávali další a další lidé. Během hodiny byla většina ryb zachráněna. Opravdu si myslíte, že sami nejste schopni nic změnit? Kolik váží jedna vločka? Prakticky nic. Když však napadá na svah dostatečný počet vloček, tak poslední vločka, která nic neváží, může strhnout lavinu. Tou poslední vločkou můžete klidně být i Vy!

Ježíš Kristus řekl naprosto jasně:
Jděte ke všem národům světa a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Matouš 28,19).
Křesťan tedy nemá být pasivní a čekat až umře a dostane se do nebe, jak mu bylo přislíbeno, když přijal Ježíše Krista za svého Boha a spasitele, ale má kázat Evangelium, které přijal. Kázání Evangelia rozhodně není snadnou záležitostí. Vždyť sám Ježíš říká:
Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro Evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka (Ježíš), až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly (Marek 8,34).

Někteří první učedníci a kazatelé zemřeli mučednickou smrtí pro hlásání Evangelia. Co se vám tedy může stát horšího než to, že vás někdo odmítne nebo se vám vysměje, když mu budete hlásat Evangelium? Křesťané jsou občas nabádáni, aby byli tolerantní k jiným náboženstvím, i když se vždy jedná o uctívání Satana a různých démonů. Necháte však svého bližního shořet v jeho domě, i když si to přeje, nebo se ho pokusíte i přes jeho odpor zachránit?

<<< Co je to církev?

ZPĚT +